[us_page_title description=”1″ align=”center”]

Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju partnerskih odnosa u sustavu zdravstva i jačanju utjecaja pacijenata na odluke u zdravstvu.Kako bismo uspjeli zdravstvene usluge u BiH, a posljedično i zadovoljstvo pacijenata, dovesti na zavidan nivo u skladu s međunarodnim standardima potrebno je povećati razinu poštivanja prava pacijenata. Imajući to u vidu, definirali smo Specifični cilj koji glasi doprinijeti većem poštivanju prava pacijenata  jer vjerujemo da informiran i educiran građanin, kao korisnik usluga u zdravstvu, izravno doprinosi porastu kvaliteta i konkurentnost zdravstvenih usluga i što je vrlo važno, smanjenju korupcije u zdravstvu . S druge strane, transparentan, aktivan i koordiniran rad zdravstvenih savjeta na svim nivoima vlasti doprinosi uspostavljanju partnerskog odnosa između korisnika usluga/pacijenta i pružatelja usluga/djelatnika zdravstvenih ustanova, informiranju i edukaciji, ne samo pacijenata, nego i pružatelja usluga vezano za prava pacijenata, objektivnom i nepristranom radu komisija za prigovore kao i boljem informiranju javnosti vezano za kršenje prava pacijenata, incidentne situacije, korupciju i sl.

Područje implementacije našeg projekta je Hercegovačko – neretvanska županija/kanton, Zapadnohercegovačka županija/kanton i Hercegbosanska županija/Kanton 10. Ovo je zamišljeno kao pilot projekt koji bi se kao follow up mogao primijeniti i na sve ostale županije u FBiH. Održivost projekta također se ogleda u činjenici, da će zdravstveni savjeti na svim nivoima vlasti, koji budu formirana kao rezultat ovog Projekta, kroz daljnji aktivan angažman kontinuirano inicirati nove aktivnosti na unapređenju prava pacijenata. Projekt se realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

www.pravapacijenata.ba